1.  ค่าบริการด้านการพัฒนาสูตร และ เอกสารต่างๆ

2. ค่าบริการด้านงานออกแบบ

3. ค่าบริการด้านบรรจุ

หมายเหตุ : ราคาค่าบริการทั้งหมดยังไม่รวม Vat7%