เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

ใบรับรองมาตรฐาน GMP

Good Manufacturing Practice เรียกย่อว่า GMP  คือ การปฎิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฎิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ มั่นใจต่อการบริโภค หลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ใบรับรองมาตรฐาน HACCP

Hazard Analysis Critical Point เขียนย่อว่า HACCP คือ ใบรับรองการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤต ที่ต้องควบคุมเป็นระบบการวิเคราะห์อันตราย และ จุดวิกฤตควบคุมในการผลิตอาหาร หลักการของ HACCP จะไม่ครอบคลุมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality) แต่เป็นระบบป้องกัน (Preventative system) ที่มุ่งเน้นถึงการประเมิน และ วิเคราะห์อันตรายที่อาจปนเปื้อนในอาหาร (Food hazard) ได้แก่ อันตรายทางชีวภาพ (Biological hazard) จุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) อันตรายทางเคมี (Chemical hazard) และอันตรายทางกายภาพ (Physical hazard) การมีระบบตรวจติดตาม การแก้ไข และการทวนสอบวิธีการผลิตอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค

ใบรับรองมาตรฐาน GHP

GHP ย่อมาจาก Good Hygiene Practice(s) คือ ระบบพื้นฐานที่โรงงานผลิตอาหาร หรือ ผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร ควรจะนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะสามารถตอบสนองนโยบายขององค์กรอนามัยโลกที่ต้องการให้อาหารมีความปลอดภัยตั้งแต่ การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ จนกระทั่งถึงโต๊ะอาหาร

ใบฮาลาล

ฮาลาล มาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมตามหลักศาสนาอิสลามชาวมุสลิมสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

รางวัล Beauty Product Award 2019 

รางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ ความงามดีเด่น ปี2019 จาก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์