สารอาหารมีกี่ประเภท

อาหาร (Food) คือ สิ่งที่เรารับประทานได้โดยปลอดภัยและให้สารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ ต่อร่างกาย ในประเทศไทยมักจำแนกเป็น 5 หมู่ หรือ 5 กลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางให้คนไทยยริโภคที่หลากหลายและครบส่วน อาหาร 5 หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ 1 ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน

หมู่ที่ 4 ผัก

หมู่ที่ 2 เนื้อสัตว์ นม ถั่ว ไข่ 

หมู่ที่ 5 ผลไม้

หมู่ที่ 3 ไขมัน และ น้ำมัน

อาหาร (Food) คือ สิ่งที่เรารับประทานได้โดยปลอดภัยและให้สารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ ต่อร่างกาย ในประเทศไทยมักจำแนกเป็น 5 หมู่ หรือ 5 กลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางให้คนไทยยริโภคที่หลากหลายและครบส่วน อาหาร 5 หมู่ ได้แก่

สารที่เป็นองค์ประกอบในอาหาร เรียกว่า สารอาหาร (nutrients) เป็นสารที่ร่างกายสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีิวิต จำแนกตามองค์ประกอบทางเคมีเป็น 6 ประเภท คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด วิตามิน แร่ธาตุ และน้ำ

คาร์โบไฮเดรต

วิตามิน

โปรตีน

แร่ธาตุ

ลิพิด

น้ำ

คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานหลักแก่ร่างกาย ส่วนใหญ่ของคาร์โบไฮเดรตที่มนุษย์ได้รับมาจากจำพวก น้ำตาลและแป้ง ซึ่งมีมากในธัญพืช ถั่ว และผักผลไม้ คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน จับตัวกันเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว น้ำตาลโมเลกุลคู่  และคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ การตรวจสอบน้ำตาลโฒเลกุลเดี่ยวใช้สารละลายเบเนดิกต์ ส่วนใหญ่การตรวจสอบคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ พวกแป้งใช้ละลายไอโอดีน

โปรตีน (Protein) เป็นส่วนประกอบสำคัญของอวัยวะและเซลล์ทุกเซลล์ ช่วยสร้างเสริมการเจริญเติบโตและซ่อมเซลล์ และเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน โปรตีนมีบทบามสำคัญ โดยมีเอนไซม์ ฮอร์โมน แอนติบอดี อาหารที่พบโปรตีนมากได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว โปรตีนประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และ ไนโตรเจน เป็นธาตุหลักจับกันเป็นกรดอะมิโน ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุกของโปรตีน กรดอะมิโนหลายโมเลกุล จับกันเป็นโปรตีนที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้น

ลิพิด (lipid) เป็นสารอาหารที่มีสมบัติไม่รวมตัวกับน้ำ ให้พลีงงานสูง ช่วยในการดูดซึมวิตามินบางชนิดในร่างกาย พบในใต้ผิวหนัง และ รอบอวัยวะภายในต่างๆ ลิพิดมีหลายประเภท เช่น ไขมัน (Fat) น้ำมัน (oil) คอเลสเทอรอล (Cholesterol) เป็นต้น ลิพิดในอาหารมักจะเป็นสารประกอบประเภท เอสเตอร์ เช่น ไตกรีเซอไรด์ (Triglyceride) ประกอบด้วยกลีเซอรอลและกรดไขมัน กรดไขมัน ประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน และ ไฮโดรเจน 

วิตามิน (Vitamin) เป็นสารอินทรีย์ที่มีความสำคัญต่อร่างกายต่อการทำงานของระบบต่างๆ ร่างกายต้องการปริมาณไม่มาก แต่เมื่อขาดวิตามิน จะส่งผลให้เกิดภาวะผิดปกติ เนื่องจากความบกพร่องกระบวนการเคมีในร่างกาย แหล่งที่พบ ความสำคัญ ตลอดจนการขาดวิตามินชนิดต่างๆ